درباره ما

بازدید: 134

بنام خدا

هر کجا عشق آید و ساکن شود . . . . . هر چه ناممکن بود ممکن شود

در جهان هر چیز خوب و ماندنی ست . . . . . رد پای عشق در او دیدنی ست

  • تیم تحقیقاتی عرفان شرقی
نظرات